Go Back   Cựu Học Sinh Lê Quý Đôn - Long An > :: Góc Học Tập :: > Khoa học Tự nhiên > Vật lý

Câu hỏi đố vui vật lý

Câu hỏi đố vui vật lý

this thread has 6 replies and has been viewed 9779 times

Gởi Ðề Tài Mới Trả lời
 
Ðiều Chỉnh Xếp Bài
Old 25-05-2009, 08:59 PM   #1
Hồ sơ
thuan20a05
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2009
Số bài viết: 37
Tiền: 25
Thanks: 47
Thanked 101 Times in 23 Posts
thuan20a05 is on a distinguished road
Exclamation Câu hỏi đố vui vật lý

1) Vaät coù beà maët maøu ñen haáp thuï nhieät nhieàu hôn vaät coù beà maët maøu traéng. Ñieàu ñoù ñuùng vôùi caùc aùo choaøng cuûa caùc daân du cö treân sa maïc: aùo choaøng maøu ñen maëc seõ noùng (theo nghieân cöùu coù theå hôn ñeán 6 ñoä) hôn aùo choaøng maøu traéng. Tuy nhieân, coù nhoùm daân du cö trong sa maïc Sinai chæ maëc aùo choaøng maøu ñen, lieäu hoï coù chòu ñöïng ñöôïc khoâng?
2) Nhaø aûo thuaät nhuùng baøn tay vaøo nöôùc, sau ñoù nhuùng nhanh vaøo baùt chì noùng chaûy vaø ruùt ra. Baøn tay khoâng heà haán gì, oâng ta laøm sao maø taøi theá?
3) Con meøo rôi töø taàng 3 cuûa moät ngoâi nhaø cao taàng xuoáng ñaát coù khaû naêng bò toån thöông (gaõy xöông chaúng haïn) lôùn hôn khi bò rôi töø taàng 20 xuoáng. Vì sao?
4) Vì sao khi coù gioù maïnh thoåi qua, caùnh cöûa bò baät ra ngoaøi (chöù khoâng vaøo trong) vaø maùi nhaø bò toác leân treân (chöù khoâng bò thuûng vaøo trong)?
5) Trôøi möa, seùt ñaùnh vaøo moät chieác oâ toâ; nhöng ngöôøi ngoài trong xe hoaøn toaøn khoâng bò gì caû. Chuyeän ñoù coù phaûi laø ñieàu kyø laï khoâng?
6) Nhö ta bieát, maët trôøi chieáu aùnh saùng traéng; nhöng vì sao ta vaãn coù caûm giaùc laø maøu vaøng? Vì sao maët trôøi nhìn qua söông muø coù maøu gaàn ñoû?
7) Khoái löôïng moät cuïc theùp ñöôïc nung noùng töø 300C leân 1000C coù thay ñoåi khoâng?
8) Theo kinh nghieäm, ngöôøi leo nuùi khi gaëp gioâng neân traùnh xa caùc ñænh nuùi, khi di chuyeån chæ leâ nhöõng böôùc ngaén ñeán choã thoaùng roäng, ñaët 2 chaân saùt nhau thu mình chæ ñeå chaân chaïm ñaát. Giaûi thích cô sôû vaät lyù.
9) Ta giaû söû maët baêng nhö ta thaáy trong caùc cuoäc thi tröôït baêng ngheä thuaät phaúng vaø laùng nhö maët moät taám göông lôùn. Nhöng neáu chuùng ta duøng giaøy tröôït baêng ñeå tröôït treân moät taám göông thöïc thì khoâng theå di chuyeån ñöôïc, trong luùc ñoù ta coù theå tröôït deã daøng treân baêng. Vì sao?

Mời các bạn giải thử mình sẽ gửi đáp án sau!
thuan20a05 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 26-05-2009, 08:41 AM   #2
Hồ sơ
myhanh
 
myhanh's Avatar
 
Tham gia ngày: Dec 2004
Cư ngụ: Love Planet
Tuổi: 36
Số bài viết: 7,389
Tiền: 0
Thanks: 2,109
Thanked 3,829 Times in 1,984 Posts
myhanh is on a distinguished road
Default Ðề: Câu hỏi đố vui vật lý

Trích:
1) Vật có bề mặt màu đen hấp thụ nhiệt nhiều hơn vật có bề mặt màu trắng. Điều đó đúng với các áo choàng của các dân du cư trên sa mạc: áo choàng màu đen mặc sẽ nóng (theo nghiên cứu có thể hơn đến 6 độ) hơn áo choàng màu trắng. Tuy nhiên, có nhóm dân du cư trong sa mạc Sinai chỉ mặc áo choàng màu đen, liệu họ có chịu đựng được không?
Khi đi sa mạc, áo choàng đen tạo ra nhiệt độ bên trong áo choàng nóng hơn bên ngoài (do bức xạ nhiệt) nên tạo ra hiện tượng đối lưu. Không khí di chuyển từ bên trong áo choàng ra bên ngoài và ngược lại tạo ra những cơn gió nhè nhẹ làm cho người ta dễ chịu hơn nhiều.
Trích:
2) Nhà ảo thuật nhúng bàn tay vào nước, sau đó nhúng nhanh vào bát chì nóng chảy và rút ra. Bàn tay không hề hấn gì, ông ta làm sao mà tài thế?
Khi nhiệt độ trên 100 độ C thì sẽ làm nước bốc hơi. Nên lớp nước tiếp xúc với bát chì nóng sẽ bốc hơi tạo thành lớp cách nhiệt khá tốt để bảo vệ bàn tay.
Ngoài ra nếu nước mà nhà ảo thuật sử dụng có phải là nước H2O không cũng chưa biết!?
Trích:
3) Con mèo rơi từ tầng 3 của một ngôi nhà cao tầng xuống đất có khả năng bị tổn thương (gãy xương chẳng hạn) lớn hơn khi bị rơi từ tầng 20 xuống. Vì sao?

Vì từ tầng 3 xuống thì con mèo không đủ thời gian quay về tư thế giảm áp lức tốt nhất.
Trích:
4) Vì sao khi có gió mạnh thổi qua, cánh cửa bị bật ra ngoài (chứ không vào trong) và mái nhà bị tốc lên trên (chứ không bị thủng vào trong)?

Gió là sự di chuyển của không khí từ nơi có áp suất cao đến nơi có áp suất thấp.
Khi gió thổi qua thì khối khí bên trong nhà có áp suất cao hơn bên ngoài nơi vị trí gió mới đi qua.
Trích:
5) Trời mưa, sét đánh vào một chiếc ô tô; nhưng người ngồi trong xe hoàn toàn không bị gì cả. Chuyện đó có phải là điều kỳ lạ không?

Sử dụng nguyên tắc cái lồng kín.
Máy bay cũng vậy.
Tuy nhiên ô tô hay máy bay thì ngoài hệ thống cơ còn hệ thống điện, khi sét đáng sẽ gây hư hỏng hệ thống điện nên người ngồi trong xe coi chừng chết do tai nạn giao thông
Trích:
6) Như ta biết, mặt trời chiếu ánh sáng trắng; nhưng vì sao ta vẫn có cảm giác là màu vàng? Vì sao mặt trời nhìn qua sương mù có màu gần đỏ?
Qua sương mù ánh sáng đến từ mặt trời bị tán xạ thành 7 màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Ánh sáng đỏ bị tán xạ ít nhất.
Ai học mỹ thuật sẽ biết màu đỏ kết hợp với màu xanh ozon ra màu gì mà!

Trích:
7) Khối lượng một cục thép được nung nóng từ 300C lên 1000C có thay đổi không?

Không nhớ thép nóng chảy ở nhiệt độ bao nhiêu nửa.
Khi nhiệt độ tăng lên thì vật rắn chỉ giản nở vì nhiệt nên thể tích thay đổ chứ khối lượng không đổi đó là theo vật lý sơ cấp.
Theo vật lý lượng tử thì khi nhiệt độ tăng lên đến mức nào đó là vật nóng bắt đầu phát ra tia hồng ngoại. Theo thuyết Đờ rơi thì sóng cũng là hạt. Hạt phát ra từ vật thì khối lượng vật phải giảm đi chứ!
Trích:
8) Theo kinh nghiệm, người leo núi khi gặp giông nên tránh xa các đỉnh núi, khi di chuyển chỉ lê những bước ngắn đến chỗ thoáng rộng, đặt 2 chân sát nhau thu mình chỉ để chân chạm đất. Giải thích cơ sở vật lý.
Giảm diện tích tiếp xúc với không khí.
Giông là do không khí di chuyển từ nơi có áp suất cao sang nơi có áp suất thấp. Cùng một áp suất thì áp lực càng nhỏ khi diện tích tiếp xúc càng bé!

Trích:
9) Ta giả sử mặt băng như ta thấy trong các cuộc thi trượt băng nghệ thuật phẳng và láng như mặt một tấm gương lớn. Nhưng nếu chúng ta dùng giày trượt băng để trượt trên một tấm gương thực thì không thể di chuyển được, trong lúc đó ta có thể trượt dễ dàng trên băng. Vì sao?

Vì sự tiếp xúc tạo ra lớp nước mỏng!
__________________
Necessity is the mother of in(ter)vention.
Speak softly & carry a big stick.
My Technical Blog
myhanh is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Đã có 2 thành viên gửi lời cám ơn đến myhanh vì bạn đã đăng bài:
ThomiDerm (16-05-2015), thuan20a05 (26-05-2009)
Old 26-05-2009, 08:53 AM   #3
Hồ sơ
khanhan2006_2009
Senior Member
 
khanhan2006_2009's Avatar
 
Tham gia ngày: Sep 2007
Cư ngụ: Nhà
Số bài viết: 827
Tiền: 25
Thanks: 135
Thanked 347 Times in 185 Posts
khanhan2006_2009 is on a distinguished road
Default Ðề: Câu hỏi đố vui vật lý

Anh là Phúc Thuận A05 phải ko...hehe.
Em xin mạo muội làm thử vài câu,có ngớ ngẩn thì ACE bỏ wa đừng cười nhá.
Câu 1:Nếu họ mặc nhiều lớp áo thì vẫn chịu được.
Câu 2:Nhúng tay vào bát chì nóng thì nước sẽ bay hơi trước nên tay ông ảo thuật gia đó ko sao (nếu rút tay nhanh).
Câu 4o momen lực làm tác dụng lên vành cánh cửa.
Câu 5:Cái này ko biết giải thích theo nguyên lý lồng sắt Faraday có đúng ko,mà đại loại là dòng điện chỉ chạy qua khung xe.
Câu 6:Mặt Trời phát as trắng nhưng trên Trái Đất ta chỉ thu được quang phổ vạch hấp thụ thôi.
Câu 7:Câu này anh nói chưa rõ là nung trong không khí hay ko,nếu nung trong không khí thì khối lựong tăng vì xảy ra sự oxi hoá.
Câu 8:Làm như vậy để giảm sức cản gió,tức là gió sẽ di chuyển dọc theo 2 chân mà ko thổi ta bay đi.
Câu 9:Độ cứng của nước đá nhỏ hơn thuỷ tinh,nên giày trượt tuyết có thể tạo các rãnh nhỏ trên đó->tăng ma sát.
__________________
"hcmiu.edu.vn"
khanhan2006_2009 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Đã có 2 thành viên gửi lời cám ơn đến khanhan2006_2009 vì bạn đã đăng bài:
aviska11 (11-09-2015), thuan20a05 (26-05-2009)
Old 26-05-2009, 07:23 PM   #4
Hồ sơ
thuan20a05
Member
 
Tham gia ngày: Apr 2009
Số bài viết: 37
Tiền: 25
Thanks: 47
Thanked 101 Times in 23 Posts
thuan20a05 is on a distinguished road
Default Ðề: Câu hỏi đố vui vật lý

Sau đây là đáp án:
1) Vaät coù beà maët maøu ñen haáp thuï nhieät nhieàu hôn vaät coù beà maët maøu traéng. Ñieàu ñoù ñuùng vôùi caùc aùo choaøng cuûa caùc daân du cö treân sa maïc: aùo choaøng maøu ñen maëc seõ noùng (theo nghieân cöùu coù theå hôn ñeán 6 ñoä) hôn aùo choaøng maøu traéng. Tuy nhieân, coù nhoùm daân du cö trong sa maïc Sinai chæ maëc aùo choaøng maøu ñen, lieäu hoï coù chòu ñöïng ñöôïc khoâng?
Traû lôøi: AÙo choaøng ñen haáp thuï nhieät nhieàu laøm aám khoâng khí phía beân trong aùo. Do söï ñoái löö, khoâng khí noùng daâng cao vaø thoaùt ra ôû phaàn treân cuûa aùo. Trong khi ñoù, khoâng khí beân ngoaøi do nhieät ñoä thaáp hôn bò huùt vaøo phía döôùi thaân aùo taïo neân luoàng khoâng khí löu thoâng laøm giaûm moät phaàn nhieät ñoä xuoáng vaø taïo caûm giaùc deã chòu. Do vaäy, ngöôøi maëc aùo choaøng ñen seõ khoâng caûm thaáy noùng hôn ngöôøi maëc aùo choaøng traéng.

2) Nhaø aûo thuaät nhuùng baøn tay vaøo nöôùc, sau ñoù nhuùng nhanh vaøo baùt chì noùng chaûy vaø ruùt ra. Baøn tay khoâng heà haán gì, oâng ta laøm sao maø taøi theá?
Traû lôøi: Khi nhieät ñoä noùng chaûy cuûa chì (khoaûng 400oC) lôùn hôn nhieät ñoä soâi cuûa nöôùc, khi nhuùng baøn tay öôùt vaøo chì, xuaát hieän hieäu öùng soâi maøng, töùc laø lôùp nöôùc laäp töùc soâi taïo neân moät lôùp hôi nöôùc bao phuû baøn tay. Hôi nöôùc coù tính daãn nhieät keùm, neân neáu ñoäng taùc thöïc hieän ñuû nhanh, da thòt seõ khoâng bò noùng leân ñaùng keå.

3) Con meøo rôi töø taàng 3 cuûa moät ngoâi nhaø cao taàng xuoáng ñaát coù khaû naêng bò toån thöông (gaõy xöông chaúng haïn) lôùn hôn khi bò rôi töø taàng 20 xuoáng. Vì sao?
Traû lôøi: Moät vaät rôi trong khoâng khí seõ chòu moät löïc caûn tyû leä vôùi vaän toác rôi cuûa vaät. Khi ñaït ñeán moät vaän toác tôùi haïn naøo ñoù, löïc caûn seõ caân baèng vôùi troïng löïc vaø vaät sau ñoù tieáp tuïc rôi vôùi vaän toác khoâng ñoåi. Con meøo (cuõng nhö con ngöôøi) seõ coù phaûn öùng töï veä khi caûm nhaän gia toác (chöù khoâng phaûi vaän toác), töùc laø khi rôi töø taàng 3, noù seõ co ruùm ngöôøi laïi, tieát dieän chaïm ñaát thu nhoû laøm cho khaû naêng toån thöông lôùn. Trong khi ñoù, neáu rôi töø taàng 20, ñeán khi ñaït vaän toác tôùi haïn maø vaãn chöa chaïm ñaát, do toång hôïp löïc taùc duïng leân thaân meøo baèng khoâng (gia toác baèng khoâng), con meøo khoâng coøn caûm nhaän söï thay ñoåi gia toác neân noù caûm thaáy thoaûi maùi hôn, dang thaúng ngöôøi ra, ñaàu khoâng co laïi, tieát dieän thaân theå luùc rôi lôùn hôn laøm chaäm moät phaàn söï rôi vaø giaûm bôùt chaán thöông khi chaïm ñaát.

4) Vì sao khi coù gioù maïnh thoåi qua, caùnh cöûa bò baät ra ngoaøi (chöù khoâng vaøo trong) vaø maùi nhaø bò toác leân treân (chöù khoâng bò thuûng vaøo trong)?
Traû lôøi: Theo ñònh lyù Bernoulli, khi vaän toác chaát löu taêng leân, aùp suaát cuûa noù seõ giaûm. Do ñoù aùp suaát beân ngoaøi seõ thaáp hôn trong nhaø. Keát quaû nhö treân.

5) Trôøi möa, seùt ñaùnh vaøo moät chieác oâ toâ; nhöng ngöôøi ngoài trong xe hoaøn toaøn khoâng bò gì caû. Chuyeän ñoù coù phaûi laø ñieàu kyø laï khoâng?
Traû lôøi: Hoaøn toaøn khoâng coù gì laø laï, bôûi vì xe oâ toâ xem nhö moät vaät daãn. Khi seùt ñaùnh vaøo xe, ñieän tích taäp trung heát leân beà maët, vaø do baùnh xe öôùt, ñieän tích sau ñoù truyeàn heát xuoáng ñaát. Ñieän tröôøng trong xe baèng khoâng.

6) Nhö ta bieát, maët trôøi chieáu aùnh saùng traéng; nhöng vì sao ta vaãn coù caûm giaùc laø maøu vaøng? Vì sao maët trôøi nhìn qua söông muø coù maøu gaàn ñoû?
Traû lôøi: AÙnh saùng traéng laø taäp hôïp cuûa 7 aùnh saùng ñôn saéc: ñoû, cam, vaøng, luïc, lam, chaøm, tím. Ta coù caûm giaùc aùnh saùng maët trôøi coù maøu vaøng laø vì caùc teá baøo caûm saéc treân voõng maïc cuûa maét ngöôøi nhaïy caûm nhaát ñoái vôùi aùnh saùng vaøng (550nm).
Khi aùnh saùng maët trôøi chieáu qua söông muø, chæ coù aùnh saùng ñoû vôùi böôùc soùng daøi nhaát (760nm) coù khaû naêng ñi xuyeân qua moâi tröôøng caùc haït nhoû nhö buïi, söông toát nhaát; caùc aùnh saùng khaùc bò taùn xaï nhieàu hôn treân caùc haït buïi vaø do ñoù bò haáp thuï nhieàu hôn. Cho neân, ta thaáy aùnh saùng maët trôøi coù maøu gaàn ñoû.

7) Khoái löôïng moät cuïc theùp ñöôïc nung noùng töø 300C leân 1000C coù thay ñoåi khoâng?
Traû lôøi: Theo vaät lyù coå ñieån, khoái löôïng cuûa cuïc theùp hoaøn toaøn khoâng thay ñoåi trong quaù trình gia coâng nhieät, nhöng theo thuyeát töông ñoái, khoái löôïng cuïc theùp seõ taêng leân theo bieåu thöùc E = mc2, vôùi E laø nhieät löôïng maø cuïc theùp haáp thuï ñeå taêng nhieät ñoä leân. Tuy nhieân, neáu aùp duïng baèng soá, khoái löôïng taêng leân ñoù raát laø nhoû so vôùi khoái löôïng tónh cuûa noù.

8) Theo kinh nghieäm, ngöôøi leo nuùi khi gaëp gioâng neân traùnh xa caùc ñænh nuùi, khi di chuyeån chæ leâ nhöõng böôùc ngaén ñeán choã thoaùng roäng, ñaët 2 chaân saùt nhau thu mình chæ ñeå chaân chaïm ñaát. Giaûi thích cô sôû vaät lyù.
Traû lôøi: Khi coù gioâng, quanh nhöõng vuøng nuùi cao thöôøng taïo nhöõng ñieän tröôøng lôùn. Chính caùc vuøng ñình nuùi theo tính chaát phaân boá ñieän tích treân beà maët laø nhöõng nôi coù khaû naêng tích ñieän lôùn, deã xaûy ra saám seùt. Coøn khi di chuyeån, neáu böôùc chaân daøi caùch xa nhau, coù theå taïo ra hieän töôïng “ñieän theá böôùc”, töùc laø ñieän theá ôû hai baøn chaân khaùc nhau ñaùng keå, taïo ra doøng ñieän chaïy doïc qua thaân coù theå gaây cheát ngöôøi.

9) Ta giaû söû maët baêng nhö ta thaáy trong caùc cuoäc thi tröôït baêng ngheä thuaät phaúng vaø laùng nhö maët moät taám göông lôùn. Nhöng neáu chuùng ta duøng giaøy tröôït baêng ñeå tröôït treân moät taám göông thöïc thì khoâng theå di chuyeån ñöôïc, trong luùc ñoù ta coù theå tröôït deã daøng treân baêng. Vì sao?
Traû lôøi: Khi ta ñöùng baèng giaøy tröôït baêng treân baêng, toaøn boä khoái löôïng cuûa ta ñeø naëng chæ treân 2 löôõi dao moûng cuûa giaøy. Cho neân aùp suaát taùc duïng leân maët baêng ôû hai löôõi dao raát lôùn, vaø do ñoù theo nguyeân lyù nhieät ñoäng hoïc, nhieät ñoä ôû khoaûng tieáp xuùc löôõi dao – baêng taêng leân ñaùng keå laøm baêng tan ra, taïo neân moät lôùp nöôùc giöõa baêng vaø löôõi dao. Chính lôùp nöôùc ñoù coù taùc duïng nhö daàu boâi trôn, laøm giaûm moät caùch ñaùng keå ma saùt, taïo ñieàu kieän cho ngöôøi tröôït baêng di chuyeån deã daøng. Ñieàu ñoù khoâng theå xaûy ra vôùi maët göông.
thuan20a05 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Đã có 3 thành viên gửi lời cám ơn đến thuan20a05 vì bạn đã đăng bài:
clover141 (18-12-2010), khanhan2006_2009 (27-05-2009), myhanh (26-05-2009)
Old 27-05-2009, 09:27 AM   #5
Hồ sơ
khanhan2006_2009
Senior Member
 
khanhan2006_2009's Avatar
 
Tham gia ngày: Sep 2007
Cư ngụ: Nhà
Số bài viết: 827
Tiền: 25
Thanks: 135
Thanked 347 Times in 185 Posts
khanhan2006_2009 is on a distinguished road
Default Ðề: Câu hỏi đố vui vật lý

Thật là cao siêu...hjx hjx...
__________________
"hcmiu.edu.vn"
khanhan2006_2009 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Old 17-12-2010, 05:16 PM   #6
Hồ sơ
1234567
Junior Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Số bài viết: 1
Tiền: 500
Thanks: 0
Thanked 1 Time in 1 Post
1234567 is on a distinguished road
Default Ðề: Câu hỏi đố vui vật lý

\

2) Nhaø aûo thuaät nhuùng baøn tay vaøo nöôùc, sau ñoù nhuùng nhanh vaøo baùt chì noùng chaûy vaø ruùt ra. Baøn tay khoâng heà haán gì, oâng ta laøm sao maø taøi theá?
Traû lôøi: Khi nhieät ñoä noùng chaûy cuûa chì (khoaûng 400oC) lôùn hôn nhieät ñoä soâi cuûa nöôùc, khi nhuùng baøn tay öôùt vaøo chì, xuaát hieän hieäu öùng soâi maøng, töùc laø lôùp nöôùc laäp töùc soâi taïo neân moät lôùp hôi nöôùc bao phuû baøn tay. Hôi nöôùc coù tính daãn nhieät keùm, neân neáu ñoäng taùc thöïc hieän ñuû nhanh, da thòt seõ khoâng bò noùng leân ñaùng keå.

3) Con meøo rôi töø taàng 3 cuûa moät ngoâi nhaø cao taàng xuoáng ñaát coù khaû naêng bò toån thöông (gaõy xöông chaúng haïn) lôùn hôn khi bò rôi töø taàng 20 xuoáng. Vì sao?
Traû lôøi: Moät vaät rôi trong khoâng khí seõ chòu moät löïc caûn tyû leä vôùi vaän toác rôi cuûa vaät. Khi ñaït ñeán moät vaän toác tôùi haïn naøo ñoù, löïc caûn seõ caân baèng vôùi troïng löïc vaø vaät sau ñoù tieáp tuïc rôi vôùi vaän toác khoâng ñoåi. Con meøo (cuõng nhö con ngöôøi) seõ coù phaûn öùng töï veä khi caûm nhaän gia toác (chöù khoâng phaûi vaän toác), töùc laø khi rôi töø taàng 3, noù seõ co ruùm ngöôøi laïi, tieát dieän chaïm ñaát thu nhoû laøm cho khaû naêng toån thöông lôùn. Trong khi ñoù, neáu rôi töø taàng 20, ñeán khi ñaït vaän toác tôùi haïn maø vaãn chöa chaïm ñaát, do toång hôïp löïc taùc duïng leân thaân meøo baèng khoâng (gia toác baèng khoâng), con meøo khoâng coøn caûm nhaän söï thay ñoåi gia toác neân noù caûm thaáy thoaûi maùi hôn, dang thaúng ngöôøi ra, ñaàu khoâng co laïi, tieát dieän thaân theå luùc rôi lôùn hôn laøm chaäm moät phaàn söï rôi vaø giaûm bôùt chaán thöông khi chaïm ñaát.

4) Vì sao khi coù gioù maïnh thoåi qua, caùnh cöûa bò baät ra ngoaøi (chöù khoâng vaøo trong) vaø maùi nhaø bò toác leân treân (chöù khoâng bò thuûng vaøo trong)?
Traû lôøi: Theo ñònh lyù Bernoulli, khi vaän toác chaát löu taêng leân, aùp suaát cuûa noù seõ giaûm. Do ñoù aùp suaát beân ngoaøi seõ thaáp hôn trong nhaø. Keát quaû nhö treân.

5) Trôøi möa, seùt ñaùnh vaøo moät chieác oâ toâ; nhöng ngöôøi ngoài trong xe hoaøn toaøn khoâng bò gì caû. Chuyeän ñoù coù phaûi laø ñieàu kyø laï khoâng?
Traû lôøi: Hoaøn toaøn khoâng coù gì laø laï, bôûi vì xe oâ toâ xem nhö moät vaät daãn. Khi seùt ñaùnh vaøo xe, ñieän tích taäp trung heát leân beà maët, vaø do baùnh xe öôùt, ñieän tích sau ñoù truyeàn heát xuoáng ñaát. Ñieän tröôøng trong xe baèng khoâng.

6) Nhö ta bieát, maët trôøi chieáu aùnh saùng traéng; nhöng vì sao ta vaãn coù caûm giaùc laø maøu vaøng? Vì sao maët trôøi nhìn qua söông muø coù maøu gaàn ñoû?
Traû lôøi: AÙnh saùng traéng laø taäp hôïp cuûa 7 aùnh saùng ñôn saéc: ñoû, cam, vaøng, luïc, lam, chaøm, tím. Ta coù caûm giaùc aùnh saùng maët trôøi coù maøu vaøng laø vì caùc teá baøo caûm saéc treân voõng maïc cuûa maét ngöôøi nhaïy caûm nhaát ñoái vôùi aùnh saùng vaøng (550nm).
Khi aùnh saùng maët trôøi chieáu qua söông muø, chæ coù aùnh saùng ñoû vôùi böôùc soùng daøi nhaát (760nm) coù khaû naêng ñi xuyeân qua moâi tröôøng caùc haït nhoû nhö buïi, söông toát nhaát; caùc aùnh saùng khaùc bò taùn xaï nhieàu hôn treân caùc haït buïi vaø do ñoù bò haáp thuï nhieàu hôn. Cho neân, ta thaáy aùnh saùng maët trôøi coù maøu gaàn ñoû.

7) Khoái löôïng moät cuïc theùp ñöôïc nung noùng töø 300C leân 1000C coù thay ñoåi khoâng?
Traû lôøi: Theo vaät lyù coå ñieån, khoái löôïng cuûa cuïc theùp hoaøn toaøn khoâng thay ñoåi trong quaù trình gia coâng nhieät, nhöng theo thuyeát töông ñoái, khoái löôïng cuïc theùp seõ taêng leân theo bieåu thöùc E = mc2, vôùi E laø nhieät löôïng maø cuïc theùp haáp thuï ñeå taêng nhieät ñoä leân. Tuy nhieân, neáu aùp duïng baèng soá, khoái löôïng taêng leân ñoù raát laø nhoû so vôùi khoái löôïng tónh cuûa noù.

8) Theo kinh nghieäm, ngöôøi leo nuùi khi gaëp gioâng neân traùnh xa caùc ñænh nuùi, khi di chuyeån chæ leâ nhöõng böôùc ngaén ñeán choã thoaùng roäng, ñaët 2 chaân saùt nhau thu mình chæ ñeå chaân chaïm ñaát. Giaûi thích cô sôû vaät lyù.
Traû lôøi: Khi coù gioâng, quanh nhöõng vuøng nuùi cao thöôøng taïo nhöõng ñieän tröôøng lôùn. Chính caùc vuøng ñình nuùi theo tính chaát phaân boá ñieän tích treân beà maët laø nhöõng nôi coù khaû naêng tích ñieän lôùn, deã xaûy ra saám seùt. Coøn khi di chuyeån, neáu böôùc chaân daøi caùch xa nhau, coù theå taïo ra hieän töôïng “ñieän theá böôùc”, töùc laø ñieän theá ôû hai baøn chaân khaùc nhau ñaùng keå, taïo ra doøng ñieän chaïy doïc qua thaân coù theå gaây cheát ngöôøi.

9) Ta giaû söû maët baêng nhö ta thaáy trong caùc cuoäc thi tröôït baêng ngheä thuaät phaúng vaø laùng nhö maët moät taám göông lôùn. Nhöng neáu chuùng ta duøng giaøy tröôït baêng ñeå tröôït treân moät taám göông thöïc thì khoâng theå di chuyeån ñöôïc, trong luùc ñoù ta coù theå tröôït deã daøng treân baêng. Vì sao?
Traû lôøi: Khi ta ñöùng baèng giaøy tröôït baêng treân baêng, toaøn boä khoái löôïng cuûa ta ñeø naëng chæ treân 2 löôõi dao moûng cuûa giaøy. Cho neân aùp suaát taùc duïng leân maët baêng ôû hai löôõi dao raát lôùn, vaø do ñoù theo nguyeân lyù nhieät ñoäng hoïc, nhieät ñoä ôû khoaûng tieáp xuùc löôõi dao – baêng taêng leân ñaùng keå laøm baêng tan ra, taïo neân moät lôùp nöôùc giöõa baêng vaø löôõi dao. Chính lôùp nöôùc ñoù coù taùc duïng nhö daàu boâi trôn, laøm giaûm moät caùch ñaùng keå ma saùt, taïo ñieàu kieän cho ngöôøi tröôït baêng di chuyeån deã daøng. Ñieàu ñoù khoâng theå xaûy ra vôùi maët göông.
[/size][/quote]
1234567 is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Đã có thành viên gửi lời cám ơn đến 1234567 vì bạn đã đăng bài:
rocvmxyv45 (02-11-2015)
Old 30-12-2010, 08:49 AM   #7
Hồ sơ
buffbh
Junior Member
 
Tham gia ngày: Dec 2010
Số bài viết: 5
Tiền: 500
Thanks: 0
Thanked 18 Times in 1 Post
buffbh is on a distinguished road
Default Ðề: Câu hỏi đố vui vật lý

lỗi font chữ bạn ơi. ko đọc được
__________________
Y8 Pog >> Zombie >> DressUp
buffbh is offline   Trả Lời Với Trích Dẫn
Trả lời


Ðiều Chỉnh
Xếp Bài

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn
Bạn không được quyền gởi bài
Bạn không được quyền gởi trả lời
Bạn không được quyền gởi kèm file
Bạn không được quyền sửa bài

vB code đang Mở
Smilies đang Mở
[IMG] đang Mở
HTML đang Tắt
Chuyển đến


Website sử dụng phần mềm vBulletin phiên bản 3.6.8
do Công ty TNHH Jelsoft giữ bản quyền từ 2000 - 2017.
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 01:42 AM.

Hội CHS Lê Quý Đôn-Long An giữ bản quyền nội dung của website này

Tự động[F9]TELEX VNI VIQR VIQR* TắtKiểm chính tảDấu cũ
phan mem quan ly ban hang | thuê vps